Historical Personages Han Liu Bei 劉備 Sun Jian 孫堅 Dong Zhuo 董卓 He Jin 何進 Zhang Fei 張飛 Shi Xie 士燮 Zhu Jun 朱儁 Wei Cao Cao 曹操 Liu Bei 劉備 Lady Zhen 甄氏 Cao Pi 曹丕 Xiahou Dun 夏侯惇 Cao Zhang 曹彰 Cai Mao 蔡瑁 Shu-Han Liu Bei 劉備 Lady Sun 孫妃 Zhao Yun 趙雲 Zhuge Liang 諸葛亮 Ma Chao 馬超 Pang Tong 龐統 Empress Zhang 張皇后 (大) Wu Lady Sun 孫妃 Sun Jian 孫堅 Xiao Qiao 小喬 Da Qiao 大喬 Sun Ce 孫策 Sun Quan 孫權 Zhou Yu 周瑜 Jin Chen Shou 陳壽 Du Yu 杜預 Sima Yan 司馬炎 Sun Hao 孫皓 Pei Wei 裴頠 Sima Yi 司馬懿 Yu Pu 虞溥 Yellow Turbans Zhang Jue 張角 Zhang Liang 張梁 Zhang Bao 張寶 Bo Cai 波才 Han Xian 韓暹 Ma Yuanyi 馬元義 Zhang Mancheng 張曼成 Dong Zhuo Lü Bu 呂布 Dong Zhuo 董卓 Hua Xiong 華雄 Xu Rong 徐榮 Dong Min 董旻 Hu Zhen 胡軫 Li Jue 李傕 Lü Bu Lü Bu 呂布 Red Hare Han Xian 韓暹 Maidservant 侍婢 Lü Bu 呂布, daughter of Zhang Liao 張遼 Li Su 李肅 Translations Lü Bu 呂布 Sima Shi 司馬師 Lady Bu 步夫人 Chen Shou 陳壽 Sima Biao 司馬彪 He Jin 何進 Huangfu Song 皇甫嵩 Zhu Jun 朱儁 Lu Zhi 盧植 Wa (Japan) Battles LIST OF BATTLES 184: Yellow Turban Rebellion 185: Liang Province Rebellion 189: Regular Attendants 189: Campaign against Dong Zhuo 191: Battle of Xiangyang More battles... Terminology Three Kingdoms Timeline of the Three Kingdoms Style Name Pinyin Pinyin to Wade-Giles Images Lists List of battles List of locations List of titles Early sources Modern sources List of cited texts List of people Fiction Personages Events Items Terms Films, Series, Games, etc. Romance of the Three Kingdoms (1994) Three Kingdoms (2010) Red Cliff Dynasty Warriors Lists List of fictional people List of fictional events List of Specialties in Romance of the Three Kingdoms XIII Romance of the Three Kingdoms XIII Three Kingdoms Romance of the Three Kingdoms XII Romance of the Three Kingdoms/chapter 001 Oath in the Peach Garden Four Beauties Portals Portal:Yellow Turbans Portal:Regular Attendants Portal:Nanman

Filter Posts Reset

Categories

Sort By

  • All
  • Following
0 0
0 1
A FANDOM User
0 1
A FANDOM User
0 0
0 4
0 0
0 0
0 6
0 3